فیلم وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اجرا اسفند 1402در سایت بارگذاری و به صورت رایگان برای حاضران در وبینار هدیه داده شد.

طراحی

آشنایی با وظایف مهندسان طراح، ناظر و مجری تاسیسات برقی ساختمان

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86

نمونه چک‌لیست کنترل طراحی تأسیسات برقی ساختمان استان تهران

/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%86%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

به اطلاع کلیه طراحان و ناظران محترم (حقیقی و حقوقی) تأسیسات برقی ساختمان می‌رساند:


حل تشریحی سوال 41 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-41-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 41- در کدامیک از سیستم‌های نیروی برق زیر امپدانس حلقه اتصال کوتاه به هنگام تماس یک فاز به بدنه تجهیز کم می‌باشد؟


حل تشریحی سوال 4 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-4-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 4- چنانچه ولتاژ قابل تحمل توسط دستگاه و یا تجهیز (E/I)، KV 2 و مجموع ولتاژ قسمت‌های L_1، L_2 و L_3 به هنگام عبور جریان صاعقه و یا جریان ناشی از کلیدزنی در سیستم از برقگیر حفاظتی V 500باشد، حداکثر سطح و تراز ولتاژ عملکرد برقگیر حفاظتی چقدر خواهد بود؟


حل تشریحی سوال 25 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-25-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 25- با توجه به شکل زیر، چنانچه ضریب توان رگولاتور بانک خازنی به عدد 0.95 تنظیم شده باشد، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (ضریب توان بارها معادل 0.8 بوده و مقدار بار در نقطه A معادل یک سوم مقدار بار در نقطه B می‌باشد)