مطابق بند 7-1 شرح خدمات مهندسان ناظر مصوب 1391 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ضروری است ناظران تأسیسات برقی کفایت اطلاعات موجود در نقشه‌ها را بررسی و در صورت مشاهده هرگونه نقص در اطلاعات و پلان نقشه‌ها و یا عدم تطابق با پروانه و مقررات ملی ساختمان، مراتب را طی نامه کتبی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مرجع صدور پروانه (از طریق ناظر هماهنگ‌کننده، تک ناظر عمران یا معمار در پروژه‌های برق اماکن) به مالک اعلام نمایند.
لذا جهت ایجاد هماهنگی بین طراحان و ناظران، چک‌لیست کنترل طراحی تأسیسات برقی به پیوست ارسال می‌گردد که این چک‌لیست ملاک بررسی نقشه‌ها توسط مهندسین ناظر خواهد بود و طراحان نیز موظف‌اند پیش از ارائه نقشه‌های نهایی، بندهای این چک‌لیست را کنترل و رعایت نمایند و در صورت اعلام نواقص توسط ناظر نسبت به بررسی مجدد و رفع آن اقدام نمایند. بدیهی است این چک‌لیست شامل حداقل موارد فنی لازم جهت طراحی تأسیسات برقی ساختمان می‌باشد.

چک‌لیست کنترل طراحی تأسیسات برقی ساختمان استان تهران