منابع آزمون نظام مهندسی

تاسيسات برقی (طراحی)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  
 • مبحث دوم (نظامات اداری)- ۱۳۸۴
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- ۱۳۹۵
 • مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)- ۱۳۹۵
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- ۱۳۹۲
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- ۱۳۹۹
 • مبحث بیست‌و‌یکم (پدافند غیرعامل)- ۱۳۹۵
 • مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- ۱۳۹۲
 • کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
 • نشریات ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان برنامه و بودجه کشور: مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات‌برقی ساختمان
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی*
 • مسائل مربوط به طراحی تاسیسات‌برقی در ساختمان‌ها*


تاسيسات برقی (نظارت)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  
 • مبحث اول (تعاریف)- ۱۳۹۲
 • مبحث دوم (نظامات اداری)- ۱۳۸۴
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- ۱۳۹۵
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- ۱۳۹۲
 • مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)- ۱۳۹۵
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- ۱۳۹۲
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- ۱۳۹۹
 • مبحث بیست‌و‌یکم (پدافند غیرعامل)- ۱۳۹۵
 • مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- ۱۳۹۲
 • کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
 • نشریات ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان برنامه و بودجه کشور: مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات‌برقی ساختمان
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی*
 • مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها*


تاسيسات برقی (اجرا)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم (نظامات اداری)-۱۳۸۴
 • مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حريق ۱۳۹۵ 
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ۱۳۹۲
 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) ۱۳۹۵
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) ۱۳۹۲
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي ) ۱۳۹۹
 • مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل)- ۱۳۹۵
 • مبحث بیست ‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- ۱۳۹۲
 • کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
 • نشریه‌های شماره ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ – مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات‌برقی ساختمان
 • نشریه شماره ۳۹۳- نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان
 • آئین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی
 • آئین‌نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
 • مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *
 • قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
 • قوانين مرتبط با صنعت بيمه، ماليات و کار
 • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه *
 • ماشین­ آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره­ برداری و نگهداری آنها *
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها *


* برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.

تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.