با توجه به تغییر زیرساخت‌های سایت، آموزش‌هایی که پس از تاریخ 1403/2/29 تهیه شود، در نرم‌افزار نمایش دوره‌های آموزشی اسپات پلیر ارائه خواهد شد. 

سیستم‌های اتصال زمین (ارتینگ)

اندازه‌گیری مقاومت ویژه خاک- حل سوال 16 آزمون نظارت اسفند 1402

خاک غیرهمگن: مقدار متفاوت مقاومت ویژه خاک در اعماق مختلف زمین- حل سوال 17 آزمون نظارت اسفند 1402

خوردگی الکترود زمین- حل سوال 34 آزمون اجرا مهر 1402

تداخل امواج الکترومغناطیسی یا EMI- حل سوال 6 آزمون نظارت اسفند 1402

اندازه‌گیری مقاومت ویژه خاک- حل سوال 21 آزمون نظارت مهر 1402

تعیین سطح مقطع کابل نول در UPS- حل سوال 52 آزمون اجرا مهر 1402

زمین عملیاتی- تعریف و کاربرد

معیارهای ارزیابی ریسک صاعقه- حل سوال 51 آزمون طراحی اردیبهشت 1402

زمین ایمنی-تعریف و کاربرد

زمین حفاظتی- تعریف و کاربردها
اندازه‌گیری مقاومت ویژه خاک- حل سوال 5 آزمون اجرا اردیبهشت 1402

محاسبه ولتاژ اجزاء مدار در زمان عملکرد صاعقه‌گیر- حل سوال 57 آزمون نظارت اردیبهشت 1402

محاسبه امپدانس حلقه اتصال کوتاه- حل سوال 56 آزمون نظارت اردیبهشت 1402

ترمینال‌های ارت تستر- حل سوال 11 آزمون نظارت اردیبهشت 1402

محاسبه مقاومت الکترودهای موازی ترکیبی خطی و مستطیلی- حل سوال 15 آزمون طراحی اردیبهشت 1402

محاسبه مقاومت الکترودهای زمین موازی به شکل مستطیل- حل سوال 14 آزمون طراحی اردیبهشت 1402

هادی از جنس آلومینیوم در شبکه برق- حل سوال 52 آزمون نظارت اردیبهشت 1397

محاسبه مقاومت الکترودهای موازی در امتداد یک خط- حل سوال 13 آزمون طراحی اردیبهشت 1402

ولتاژ تماس و مقاومت الکترود محلی- حل سوال 8 آزمون طراحی اردیبهشت 1402

ولتاژ تماس پس از قطع نول شبکه- حل سوال 7 آزمون طراحی اردیبهشت 1402

سیستم نیروی برق TN-S

تعریف جریان باقی مانده یا جریان تفاضلی