قبل از حل سوال به چند نکته توجه کنیم:

1- در بحث جبران‌سازی توان راکتیو، محل نصب خازن از این لحاظ مهم است که باید ببینیم ترانس جریان یا نمونه‌برداری جریان رگولاتور از کدام نقطه انجام شده است.

2- خازن در مباحث تئوری باری است که توان اکتیو مصرف نمی‌کند و فقط راکتیو تولید می‌کند.

3- وقتی در صورت مساله گفته ضریب توان رگولاتور روی 0.95 تنظیم شده یعنی مصرف آن فیدر با توان بارهایش و ضریب توان 0.95 در نظر گرفته شود.

با توجه به نکات فوق روش حل چنین است:

Load A (pf=0.8 Lag)  , Load B (pf=0.95 Lag)

B=3A

مقدار بار از دید کنتور:

L=A+B

باری که از دید کنتور از شبکه کشیده می‌شود به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

بنابراین زاویه بار و ضریب توان از دید کنتور عبارت است از:

یعنی از دید کنتور ضریب توان بار مصرف کننده 0.92 است.

طبق ضوابط شرکت توزیع برق، ضریب توان‌های زیر 0.9 شامل جریمه بدی مصرف می‌شود و این مصرف کننده جریمه نخواهد شد. پس پاسخ صحیح گزینه 3 است.