توان و انرژی

تاثیر محل نصب CT بر عملکرد رگولاتور خازنی
 

دقیق‌ترین بیان با درصد و ضریب در مزایای جبران‌سازی توان راکتیو
تاثیر ولتاژ کار خازن بر روی جریان و توان راکتیو تولیدی خازن

محاسبه ضریب بار Load Factor برای یک مشترک
وابستگی نوع تحویل و محل نصب کنتور برق به مقدار دیماند درخواستی از شرکت برق

عمیق‌ترین درک از مفهوم جبران‌سازی توان راکتیو

بیان و تشریح مفهوم ضریب درخواست در برآورد بارها

بیان و تشریح مفهوم ضریب همزمانی در برآورد بارها

بیان و تشریح مفهوم ضریب ناهمگونی در برآورد بارها