سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری

آزمون اردیبهشت 1402
(طراحی)
 آزمون اردیبهشت  1402
(نظارت)
آزمون اردیبهشت  1402
(اجرا)


 
آزمون شهریور 1401
(طراحی)

آزمون شهریور 1401
(نظارت)

آزمون شهریور 1401
(اجرا)

آزمون دی 1401
(طراحی)

آزمون دی 1401
(نظارت)

آزمون دی 1401
(اجرا)

آزمون مهر 1398
(نظارت)
 آزمون مهر 1399
(طراحی)
آزمون مهر 1399
(نظارت)
آزمون مرداد 1400
(طراحی)
آزمون مرداد 1400
(نظارت)
آزمون مرداد 1400
(اجرا)
آزمون مهر 1396
(نظارت)
آزمون اردیبهشت 1397
(طراحی)
آزمون اردیبهشت 1397
(نظارت)
آزمون بهمن 1397
(طراحی)
آزمون بهمن 1397
(نظارت)
آزمون مهر 1398
(طراحی)
آزمون مرداد 1394آزمون بهمن 1394آزمون شهریور 1395آزمون اسفند 1395
(طراحی)
آزمون اسفند 1395
(نظارت)
آزمون مهر 1396
(طراحی)
آزمون معماری تستی عمومی اسفند 1390آزمون شهریور  1391 آزمون اسفند 1391 آزمون آذر 1392 آزمون خرداد 1393آزمون آبان 1393
آزمون معماری تستی اسفند 1382آزمون معماری تستی بهمن 1383آزمون معماری تستی پایه 1 و 2 آذر 1384آزمون معماری تستی پایه 3 آذر 1384آزمون معماری عمومی پایه 3 شهریور 1386آزمون معماری تخصصی پایه 3 شهریور 1386