با توجه به تغییر زیرساخت‌های سایت، آموزش‌هایی که پس از تاریخ 1403/2/29 تهیه شود، در نرم‌افزار نمایش دوره‌های آموزشی اسپات پلیر ارائه خواهد شد. 

حل تشریحی

حل تشریحی سوال 15 آزمون نظام مهندسی اجرای تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-15-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 15- کابل تغذیه یک دستگاه الکتریکی 5×4 میلی متر مربع می‌باشد. حداقل سطح مقطع کابل هم‌بندی اضافی که بدنه دستگاه به قسمت‌های هادی بیگانه وصل می‌شود، چقدر است؟ (هادی هم‌بندی از حفاظت مکانیکی برخوردار است.)


حل تشریحی سوال 14 آزمون نظام مهندسی اجرای تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-14-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 14-مصرف کننده‌ای با فاصله L از تابلوی برقی طراحی شده است. چنانچه در زمان اجرا فاصله مصرف‌کننده از تابلوی برق از L بیشتر شود، کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص ایمنی (خطر برق‌گرفتگی) صحیح است؟


حل تشریحی سوال 12 آزمون نظام مهندسی اجرای تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-12-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 12- کدامیک از تسمه‌های مسی زیر را می‌توان جهت اجرای الکترود زمین استفاده کرد؟


حل تشریحی سوال 26 آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-26-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 26-در پروژه‌ای طول مسیر مشترک کابل‌های شبکه توزیع نیرو با کابل‌های شبکه کامپیوتر بدون حفاظ فلزی (شیلد) 70 متر می‌باشد. حداقل چند متر از مسیر مشترک باید به جداکننده فلزی مجهز باشد؟


حل تشریحی سوال 24 آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-24-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 24- کابل‌های تغذیه دو دستگاه الکتریکی بترتیب: 5×2.5 میلی متر مربع  CU/PVC/PVC و 5×4 میلی متر مربع  CU/PVC/PVC می‌باشد. حداقل سطح مقطع کابل مسی هم‌بندی اضافی با حفاظت مکانیکی که بدنه هادی دو دستگاه را به هم وصل می‌کند، چقدر است؟


حل تشریحی سوال 41 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-41-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 41- در کدامیک از سیستم‌های نیروی برق زیر امپدانس حلقه اتصال کوتاه به هنگام تماس یک فاز به بدنه تجهیز کم می‌باشد؟


حل تشریحی سوال 4 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-4-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 4- چنانچه ولتاژ قابل تحمل توسط دستگاه و یا تجهیز (E/I)، KV 2 و مجموع ولتاژ قسمت‌های L_1، L_2 و L_3 به هنگام عبور جریان صاعقه و یا جریان ناشی از کلیدزنی در سیستم از برقگیر حفاظتی V 500باشد، حداکثر سطح و تراز ولتاژ عملکرد برقگیر حفاظتی چقدر خواهد بود؟


حل تشریحی سوال 25 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-25-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 25- با توجه به شکل زیر، چنانچه ضریب توان رگولاتور بانک خازنی به عدد 0.95 تنظیم شده باشد، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (ضریب توان بارها معادل 0.8 بوده و مقدار بار در نقطه A معادل یک سوم مقدار بار در نقطه B می‌باشد)