فیلم وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اجرا اسفند 1402در سایت بارگذاری و به صورت رایگان برای حاضران در وبینار هدیه داده شد.

جبران سازی

حل تشریحی سوال 25 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-25-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 25- با توجه به شکل زیر، چنانچه ضریب توان رگولاتور بانک خازنی به عدد 0.95 تنظیم شده باشد، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (ضریب توان بارها معادل 0.8 بوده و مقدار بار در نقطه A معادل یک سوم مقدار بار در نقطه B می‌باشد)


توان راکتیو چیست؟

/what-is-reactive-power