اصلی

انواع پروانه اشتغال به کار مهندسی

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C

پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته تاسیسات برقی در دو نوع پروانه اصلی و مرتبط صادر می‌شود. نوع پروانه بستگی به مدرک کارشناسی دارد.