کد پروانهنوع پروانهعناوین مدرک تحصیلی دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم
اصلیمرتبط
۵۰۰*
برق (قدرت)، الکترومکانیک (برق) قبل از سال ۶۰، برق خارج از کشور، الکتروتکنیک، مهندسی برق و الکترونیک، شبکه های انتقال توزیع
۵۱۰
*مرتبط با مهندسی تأسیسات برقی ساختمان، معادل کارشناسی مهندسی برق (قدرت)، دبیری فنی برق (قدرت)، مهندسی برق (مخابرات)، مهندسی برق (کنترل)، مهندسی کنترل و ابزار دقیق، مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق
۵۳۰
*مرتبط با مهندسی برق (الکترونیک)

نوع رشته مربوط به مقطع کارشناسی علاوه بر نوع پروانه، در شماره عضویت نظام مهندسی استان نیز تعیین کننده است. در شکل زیر، بخش سوم نشان دهنده نوع رشته است. اگر 0 باشد یعنی رشته اصلی اگر 1 باشد، یعنی رشته مرتبط.