با توجه به تغییر زیرساخت‌های سایت، آموزش‌هایی که پس از تاریخ 1403/2/29 تهیه شود، در نرم‌افزار نمایش دوره‌های آموزشی اسپات پلیر ارائه خواهد شد. 

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

11-1-ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم نورد شده
11-1-1-کلیات
11-1-2-مصالح
11-1-3-نقشه‌ها و مدارک فنی
11-1-4-شالوده
11-1-5-اجزا سازه‌ای
11-1-6-ملاحظات معماری
11-1-7-ملاحظات طراحی
11-1-8-ملاحظات اجرایی
11-1-9-رواداری‌ها

11-2-سیستم قاب فولادی سبک (LSF)
11-2-1-کلیات
11-2-2-مصالح
11-2-3-نقشه‌ها و مدارک فنی
11-2-4-شالوده
11-2-5-اجزای سازه‌ای
11-2-6-ملاحظات معماری
11-2-7-ملاحظات طراحی
11-2-8-ملاحظات اجرایی
11-2-9-رواداری‌ها

قسمت دوم:ساختمان‌های بتنی

11-3- ساختمان‌های بتنی پیش ساخته
11-3-1- کلیات
11-3-2- مصالح
11-3-3-نقشه‌ها و مدارک فنی    
11-3-4-شالوده
11-3-5-اجزای سازه‌ای
11-3-6-ملاحظات معماری
11-3-7-ملاحظات طراحی
11-3-8-ملاحظات اجرایی
11-3-9-رواداری‌ها

11-4- سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار (ICF)        
11-4-1-کلیات
11-4-2-مصالح
11-4-3-نقشه‌ها و مدارک فنی
11-4-4-شالوده
11-4-5-اجزای سازه‌ای
11-4-6-ملاحظات معماری
11-4-7-ملاحظات طراحی
11-4-8-ملاحظات اجرایی
11-4-9-رواداری‌ها

11-5-سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی (3D)
11-5-1-کلیات
11-5-2-مصالح
11-5-3-نقشه‌ها و مدارک فنی
11-5-4-شالوده
11-5-5-ملاحظات معماری
11-5-6-ملاحظات طراحی
11-5-7-ملاحظات اجرایی
11-5-8-روا داری‌ها

11-6-سیستم قالب تونلی
11-6-1-کلیات
11-6-2-مصالح
11-6-3-نقشه‌ها و مدارک فنی
11-6-4-شالوده
11-6-5-ملاحظات معماری
11-6-6-ملاحظات طراحی
11-6-7-ملاحظات اجرایی
11-6-8-روا داری‌ها