با توجه به تغییر زیرساخت‌های سایت، آموزش‌هایی که پس از تاریخ 1403/2/29 تهیه شود، در نرم‌افزار نمایش دوره‌های آموزشی اسپات پلیر ارائه خواهد شد. 

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

14-1  الزامات قانونی
14-1-1 دامنة کاربرد                                                                                            
14-1-2 تعاریف
14-1-3 استانداردها                                                                                            
14-1-4 تغییر مقررات                                                                                          
14-1-5 ساختمان‌های موجود                                                                                
14-1-6 ساختمان های در حال ساخت                                                                      
14-1-7 توسعه، تغییر، تعمیر                                                                                  
14-1-8 راهبری و نگهداری                                                                                    
14-1-9 تغییر کاربری                                                                                          
14-1-10 تخریب                                                                                                
14-1-11 مصالح                                                                                                
14-1-12 مدارک فنی                                                                                          
14-1-13 بازرسی و آزمایش                                                                                  
14-1-14 تطبیق نظامات اداری این مبحث با مبحث دوم

14-2  تعاریف                                                                                                      
14-2- 1 کلیات    
14-2-2 فهرست تعاریف    

14-3  مقررات کلی                                                                                            
14-3-1 کلیات                                                                                                
14-3-2 پلاک‌گذاری                                                                                          
14-3-3 حفاظت ساختمان                                                                                  
14-3-4 محل دستگاه‌ها                                                                                      
14-3-5 نصب دستگاه‌ها                                                                                      
14-3-6 فضاهای دسترسی                                                                                  
14-3-7 تخلیة چگالیده                                                                                      
14-3-8 تأمین هوا و کنترل دما

14-4  تعویض هوا                                                                                              
14-4-1 کلیات                                                                                                
14-4-2 دهانه‌های ورود و تخلیة هوا                                                                        
14-4-3 تعویض هوای طبیعی                                                                              
14-4-4 تعویض هوای مکانیکی                                                                            

14-5  تخلیة هوا                                                                                              
14-5-1 کلیات                                                                                                
14-5-2 الزامات تخلیة مکانیکی هوا                                                                        
14-5-3 تخلیة هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا                                              
14-5-4 موتور و هواکش                                                                                      
14-5-5 تخلیة هوای آشپزخانة خانگی                                                                    
14-5-6 تخلیة هوای آشپزخانة تجاری                                                                    
14-5-7 بازیافت انرژی

14-6  کانال‌کشی                                                                                              
14-6-1 کلیات                                                                                                  
14-6-2 پلنوم                                                                                                  
14-6-3 طراحی و ساخت کانال                                                                              
14-6-4 نصب کانال هوا                                                                                      
14-6-5 صافی‌های هوا
14-6-6 سیستم‌های آشکارساز دود
14-6-7 عایق‌کاری کانال هوا                                                                                
14-6-8 دمپر آتش                                                                                            

14-7  دیگ، آب گرم‌کن و مخزن آب‌گرم تحت فشار                                        
14-7-1 کلیات                                                                                                
14-7-2 آب گرم‌کن                                                                                          
14-7-3 مخزن تحت فشار آب‌گرم مصرفی                                                        
14-7-4 دیگ آب گرم و بخار                                                                                
14-7-5 لوازم اندازه‌گیری روی دیگ‌ها                                                                    
14-7-6 کنترل سطح پایین آب دیگ                                                                      
14-7-7 شیر اطمینان                                                                                        
14-7-8 لوازم کنترل و ایمنی                                                                                
14-7-9 مخزن انبساط سیستم گرمایی                                                                  

14-8  دستگاه‌های گرم کننده و خنک‌کنندة ویژه                                            
14-8-1 کلیات                                                                                                
14-8-2 شومینة با سوخت جامد                                                                            
14-8-3 شومینة گازی                                                                                        
14-8-4 بخاری نفتی با دودکش                                                                            
14-8-5  بخاری گازی با دودکش                                                                          
14-8-6 بخاری گازی بدون دودکش                                                                        
14-8-7 بخاری برقی                                                                                          
14-8-8 کورة هوای گرم بدون کانال                                                                      
14-8-9 کورة هوای گرم کانالی                                                                            
14-8-10 گرم کننده برقی سونا                                                                          
14-8-11 کولر گازی و پمپ حرارتی                                                                    
14-8-12 کولر آبی                                                                                          
14-8-13 گرم کننده تابشی                                                                                
14-8-14 تجهیزات و وسایل رانده شده توسط موتور و توربین گاز                              
14-8-15 برج‌های خنک کننده  

14-9 تأمین هوای احتراق
14-9-1 کلیات                                                                                              
14-9-2 تأمین هوای احتراق از داخل ساختمان                                                      
14-9-3 تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان                                                        
14-9-4 تأمین هم زمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان                    
14-9-5 تأمین مکانیکی هوای احتراق                                                                
14-9-6 دهانه‌ها و کانال‌های ورودی هوای احتراق                                          
14-9-7 حفاظت در برابر گازها و بخارات خطرناک                                        

14-10  لوله‌کشی                                                                                            
14-10-1 دامنة کاربرد                                                                                    
14-10-2 طراحی لوله‌کشی                                                                              
14-10-3 مصالح لوله‌کشی                                                                                
14-10-4 اجرای لوله‌کشی                                                                                  
14-10-5 آزمایش                                                                                          
14-10-6 عایق‌کاری

14-11  دودکش                                                                                                
14-11-1 کلیات                                                                                              
14-11-2 دودکش با مکش طبیعی                                                                      
14-11-3 دودکش با مکش یا رانش مکانیکی                                                          
14-11-4 دودکش مشترک برای چند دستگاه                                                          
14-11-5 دودکش قائم فلزی                                                                              
14-11-6 دودکش قائم با مصالح بنائی                                                                  
14-11-7 دودکش شومینه                                                                                
14-11-8 لولة رابط دودکش                                                                              

14-12  ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت مایع                                                          
14-12-1 کلیات                                                                                              
14-12-2 مخزن سوخت مایع                                                                              
14-12-3 لوله‌کشی سوخت مایع                                                                          
14-12-4 آزمایش  

14-13  تبرید                                                                                                    
14-13-1 کلیات                                                                                              
14-13-2 مبرّدها                                                                                            
14-13-3 طبقه‌بندی سیستم‌های تبرید از نظر احتمال نشت مبرد                                                                
14-13-4 کاربرد سیستم‌های تبرید در ساختمان‌های مختلف                                      
14-13-5 الزامات عمومی در موتورخانة سیستم تبرید                                                
14-13-6 الزامات ویژه در موتورخانة سیستم تبرید                                                    
14-13-7 لوله‌کشی سیستم تبرید                                                                        
14-13-8 آزمایش در کارگاه                                                                              

14-14 سیستم‌های خورشیدی                                                                                
14-14-1 کلیات                                                                                      
14-14-2 نصب
14-14-3 سیال واسط                                                                  
14-14-4 مصالح
14-15 کاهش فاصله مجاز
14-15-1 دامنة کاربرد
14-15-2 کلیات
14-15-3 جدول کاهش مجاز

پیوست 1- استانداردهای مرجع

پیوست 2- واژه نامه فارسی – انگلیسی