با توجه به تغییر زیرساخت‌های سایت، آموزش‌هایی که پس از تاریخ 1403/2/29 تهیه شود، در نرم‌افزار نمایش دوره‌های آموزشی اسپات پلیر ارائه خواهد شد. 

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

5-1 کلیات
5-1-1 هدف و دامنة کاربرد
 5-1-2 دسته‌بندی مصالح
 5-1-3 استانداردها    
 5-1-4 ویژگی‌ها و مشخصات فنی    
 5-1-5 تأیید کیفیت
 5-1-6 مطابقت با استاندارد
 5-1-7 استفاده مجدد
 5-1-8 مصالح و فرآورده‌های نوین
 5-1-9 انبار کردن
 5-1-10 ساخت و تولید در کارگاه
 5-1-11  الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح ساختمانی

5-2 سیمان هیدرولیکی
5-2-1 تعریف
 5-2-2 دسته‌بندی
 5-2-3 استاندارد‌ها
 5-2-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-2-5 سازگاری
 5-2-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-3 آهک و فرآورده‌های آن
5-3-1 آهک ساختمانی
 5-3-2  فرآورده‌های آهکی
 5-3-3 استانداردها
 5-3-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-3-5 سازگاری
 5-3-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-4 گچ و فرآورده‌های آن
5-4-1 تعریف
 5-4-2 دسته‌بندی
 5-4-3 استانداردها
 5-4-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-4-5 سازگاری
 5-4-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-5 ملات‌‌های ساختمانی
5-5-1 تعریف
 5-5-2 دسته‌بندی
 5-5-3 استاندارد‌ها
 5-5-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-5-5 سازگاری
 5-5-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری 

5-6 سنگ‌های ساختمانی
5-6-1 تعریف
 5-6-2 دسته‌بندی
 5-6-3 استانداردها
 5-6-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
 5-6-5 سازگاری
 5-6-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-7 سنگدانه‌ها
5-7-1 تعریف
 5-7-2 دسته‌بندی
 5-7-3  استانداردها
 5-7-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-7-5 سازگاری
 5-7-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-8 کاشی سرامیکی
5-8-1 تعریف
 5-8-2 دسته‌بندی
 5-8-3 استانداردها
 5-8-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-8-5 سازگاری
 5-8-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-9 فرآورده‌های سفالی و آجرها
5-9-1 تعریف
 5-9-2 دسته‌بندی
 5-9-3 استاندارد‌ها
 5-9-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-9-5 سازگاری
 5-9-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-10 فرآورده‌های سیمانی
5-10-1 تعریف
 5-10-2 دسته‌بندی
 5-10-3 استاندارد‌ها
 5-10-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-10-5 سازگاری
 5-10-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-11  قیر و قطران
5-11-1 تعریف
 5-11-2 دسته‌بندی
 5-11-3 استانداردها
 5-11-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-11-5 سازگاری
 5-11-6 بسته بندی، حمل و نگهداری

5-12 عایق‌های رطوبتی
5-12-1 تعریف
 5-12-2 دسته بندی
 5-12-3 استاندارد‌ها
 5-12-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-12-5 بسته بندی، حمل و نگهداری 

5-13 عایق‌های حرارتی
5-13-1 تعریف
 5-13-2 دسته‌بندی
 5-13-3 استاندارد‌ها
 5-13-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-13-5 سازگاری
 5-13-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری 

5-14 شیشه
5-14-1 تعریف
 5-14-2  دسته‌بندی
 5-14-3 استانداردها
 5-14-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-14-5 سازگاری
 5-14-6 بسته‌بندی، حمل و نگه¬داری

5-15 یراق آلات ساختمانی
5-15-1 تعریف
 5-15-2 دسته بندی
 5-15-3 استاندارد‌ها
 5-15-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-15-5 بسته بندی، حمل و نگهداری 

5-16 رنگ و پوشش‌های ساختمانی
5-16-1 تعریف
 5-16-2 دسته‌بندی
 5-16-3 استانداردها
 5-16-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-16-5 سازگاری
 5-16-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-17 پلیمرهای ساختمانی
5-17-1 تعریف
 5-17-2 دسته‌بندی
 5-17-3 استانداردها
 5-17-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
 5-17-5 سازگاری
 5-17-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-18 چوب و فرآورده‌های آن
5-18-1 تعریف
 5-18-2 دسته‌بندی
 5-18-3 استانداردها
 5-18-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-18-5 سازگاری
 5-18-6 بسته‌بندی، حمل و نقل و نگهداری

5-19 آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
5-19-1 تعریف
 5-19-2 دسته‌بندی
 5-19-3 استانداردها
 5-19-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
 5-19-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-20  فلزات غیرآهنی
5-20-1 تعریف
 5-20-2 دسته‌بندی
 5-20-3 استانداردها
 5-20-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-21 نانو مواد
5-21-1 تعریف
 5-21-2 دسته‌بندی
 5-21-3 استانداردها
 5-21-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
 5-21-5 سازگاری
 5-21-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

پیوست 1: مصالح نوین
پیوست 2: استانداردهای مرجع
پیوست 3: واژه نامه