فیلم وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اجرا اسفند 1402در سایت بارگذاری و به صورت رایگان برای حاضران در وبینار هدیه داده شد.

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

15-1 کلیات
15-1-1 حدود و دامنه کاربرد
15-1-2 تعاریف

15-2 آسانسورها
15-2-1  الزامات اولیه انتخاب آسانسور
15-2-2 طراحی و آماده‌سازی محل آسانسور و اجزا آن
15-2-3 ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی
15-2-4 ویژگی‌های آسانسورهای هیدرولیک
15-2-5 الزامات آسانسورهای حمل خودرو
15-2-6 آزمایش و تحویل‌گیری
15-2-7 حفاظت در مقابل آتش
15-2-8 برق اضطراری

15-3 پلکان برقی و پیاده رو متحرک
15-3-1 الزامات اولیه طراحی
15-3-2 ویژگی های سازه و نحوه انتخاب پلکان برقی و پیاده رو متحرک
15-3-3 تاثیرات پلکان برقی و پیاده رو متحرک بر سازه ساختمان
15-3-4 مشخصات فنی پلکان برقی و پیاده رو متحرک
15-3-5 حفاظت های فنی و ایمنی
15-3-6 حفاظت در مقابل آتش
15-3-7 تحویل گیری و نگهداری

پیوست 1 اطلاعات و مدارک فنی آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک

پیوست 2 جدول‌های ابعادی آسانسور

پیوست 3 نقشه‌ها و اطلاعات تکمیلی

واژه نامه انگلیسی به فارسی