فیلم وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اجرا اسفند 1402در سایت بارگذاری و به صورت رایگان برای حاضران در وبینار هدیه داده شد.

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

1-7 کلیات
1-1-7 هدف  
2-1-7 دامنه کاربرد
3-1-7 تعاریف
4-1-7 روش‌های طراحی

2-7 شناسائی ژئوتکنیکی زمین
1-2-7 هدف
2-2-7 شرایط نیاز به انجام عملیات شناسائی
3-2-7 شناسایی‌ها
4-2-7 حفاری و نمونه‌برداری خاک
5-2-7آزمون‌های آزمایشگاهی
6-2-7 آزمون‌های درجا (محلی)
7-2-7 گزارش‌ها

3-7 گودبرداری و پایش
1-3-7 هدف
2-3-7 آماده‌سازی و تسطیح
3-3-7 گودبرداری
4-3-7پایش و کنترل

4-7پی سطحی
1-4-7هدف
2-4-7ملاحظات طراحی پی‌های سطحی
3-4-7ظرفیت بابری پی‌های سطحی
4-4-7 نشست مجاز
 5-4-7روش‌های طراحی پی سطحی
6-4-7پی‌های انعطاف پذیر
7-4-7ملاحظات اجرایی پی‌های سطحی

5-7سازه‌های نگهبان
1-5-7هدف
2-5-7انواع سازه‌های نگهبان
3-5-7 پایداری انواع سازه‌های نگهبان
4-5-7 فشار خاک
5-5-7روش‌های طراحی سازه‌های نگهبان
6-5-7مهاربندی
7-5-7 خاکریز پشت دیوار
8-5-7 زهکشی و آب‌بندی دیوارها

6-7 پی‌های عمیق
1-6-7هدف
2-6-7 مبانی طراحی پی‌های عمیق
3-6-7 بارهای طراحی
4-6-7 شمع تحت بار محوری
5-6-7شمع‌های تحت بار جانبی
6-6-7گروه شمع
7-6-7 بار مجاز طراحی شمع‌ها
8-6-7آزمایش‌های بارگذاری شمع
9-6-7طراحی سازه‌ای شمع‌ها
10-6-7 ملاحظات ساخت و اجرای شمع‌