مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

8-1 کلیات
8-1-1  هدف    
8-1-2  دامنه کاربرد    
8-1-3  تعریف‌ها    
8-1-4  علائم اختصاری

8-2 مشخصات مصالح و کنترل کیفیت
8-2-1  کلیات    
8-2-2  مصالح ساختمانی    
8-2-3  ویژگی‏‌های مکانیکی مصالح    
8-2-4  ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی    
8-2-5  مدول گسیختگی واحد بنایی    
8-2-6  کارآیی مصالح سیمانی

8-3 ضوابط عمومی
8-3-1  کلیات    
8-3-2  ساختگاه    
8-3-3  پیکره‌‏بندی ساختمان    
8-3-4  اعضای سازه‏‌ای    
8-3-5  اعضای غیر‏سازه‌ای

8-4 ساختمان های بنایی مسلح
8-4-1  کلیات    
8-4-2  بارگذاری    
8-4-3  تحليل    
8-4-4  الزامات میلگردگذاری    
8-4-5  الزامات اجرای بنایی    
8-4-6  طراحی بر مبنای روش مقاومت نهایی    
8-4-7  اجرای اعضای بنایی مسلح    
8-4-8  الزامات غیر‏سازه‏‌ای

8-5 ساختمان‌های بنایی با کلاف
8-5-1  کلیات    
8-5-2  محدوده کاربرد    
8-5-3  مصالح    
8-5-4  الزامات معماری    
8-5-5  الزامات سازه‏‌ای    
8-5-6  الزامات غیر‏سازه‏‌ای

پیوست 1- استانداردهای ملی ایران مرتبط با مبحث هشتم

پیوست 2- طراحی به روش تنش مجاز
8-پ2-1  کلیات    
8-پ2-2  بارگذاری    
8-پ2-3  اصول تحلیل    
8-پ2-4  الزامات میلگرد‏گذاری    
8-پ2-5  الزامات اجرای بنایی    
8-پ2-6  طراحی بر مبنای روش تنش مجاز    
8-پ2-7  طراحی پی    
8-پ2-8  طراحی دال    
8-پ2-9  الزامات غیر‏سازه‏‌ای

پیوست 3- واژه‌نامه