فیلم وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اجرا اسفند 1402در سایت بارگذاری و به صورت رایگان برای حاضران در وبینار هدیه داده شد.

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

18-1 کلیات
18-1-1  هدف
18-1-2  حدود و نحوه کاربرد
18-1-3  تعاریف

18-2  مقررات آکوستیکی انواع ساختمان‌ها
18-2-1  مقررات عمومی
18-2-2  ساختمان‌های مسکونی
18-2-3  هتل‌ها
18-2-4  تصرف‌های آموزشی
18-2-5  مراکز بهداشتی درمانی
18-2-6  تصرف‌های اداری/ حرفه‌ای و کسبی/ تجاری
18-2-7  مراکز فرهنگی
18-2-8  مراکز ورزشی و تفریحی
18-2-9  مراکز ترابری
18-2-10  فضاهای مشترک در کاربرد‌های گوناگون

پیوست 1- روش تعیین شاخص کاهش صدای یک جداکننده مرکب

پیوست 2- مقادیر ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون

پیوست 3- مقادیر صدابندی هوابرد جداکننده‌ها

پیوست 4- مقادیر صدابندی کوبه‌ای و هوابرد کف‌-سقف‌ها    

پیوست 5- مثالی از راهنمای طراحی آکوستیکی (برای دو مجموعه ساختمانی با کاربری‌های مختلف

واژه‌نامه

فهرست استانداردهای قابل استفاده