نذر آموزشی پلامو به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات
19-1-1 دامنه کاربرد
19-1-2 تعاریف

فصل دوم- مقررات کلی طراحی واجرا
19-2-1 مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه ساختمان
19-2-1-1 گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح
19-2-1-2 چک لیست انرژی
19-2-1-3 نقشه های ساختمان
19-2-1-4 مشخصات فیزیکی مصالح وسیستمهای عایق حرارت
19-2-1-5 مشخصات فنی سیستم های مکانیکی وروشنائی
19-2-2 عوامل ویژه اصلی و گروه بندی ساختمان ها
19-2-2-1 گونه بندی کاربری ساختمان
19-2-2-2 گونه بندی نیازسالانۀ انرژی محل استقرار ساختمان
19-2-2-3 گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان
19-2-2-4 گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان
19-2-2-5 گروه بندی ساختمانها از نظر میزان صرفه جوئی در مصرف انرژی
19-2-3 عوامل ویژۀ فرعی
19-2-3-1 گونه بندی از نظر شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی
19-2-3-2 گونه بندی نحوۀ استفاده از ساختمان های غیر مسکونی
19-2-4 روش های طراحی پوستۀ خارجی ساختمان
19-2-5 طراحی سیستم های مکانیکی
19-2-6 طراحی سیستم های روشنایی

فصل سوم- پوسته خارجی ساختمان
19-3-1 روش الف- روش کارکردی
19-3-1-1 محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع
19-3-1-2ضرایب انتقال حرارت مرجع برای عناصر ساختمانی پوسته خارجی
19-3-1-3  محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح و کنترل مشخصات پوسته
19-3-2 روش ب – روش تجویزی
19-3-2-1 الزامات در راه حل های فنی روش تجویزی
19-3-2-2 اثر بهره گیری مناسب از نور خورشید
19-3-2-3 اثر بهره گیری از سایبان مناسب
19-3-2-4 نکاتی دربارۀ مجموعه راه حل های فنی روش تجویزی
19-3-2-5 مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-1 (با پنجرۀ برتر)
19-3-2-6 مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-2 (با پنجرۀ ساده)
19-3-3 اصول کلی و توصیه ها در زمینه طراحی ساختمان
19-3-3-1 جهت گیری ساختمان
19-3-3-2 حجم کلی وفرم ساختمان
19-3-3-3 جانمائی فضاهای داخلی
19-3-3-4 جدارهای نور گذر
19-3-3-5 سایبان ها
19-3-3-6 اینرسی حرارتی
19-3-3-7 تهویه طبیعی

فصل چهارم- تاسیسات مکانیکی
19-4-1 مقررات کلی
19-4-2 تأسیسات سرمایش و گرمایش
19-4-2-1 تأمین سرمایش و گرمایش
19-4-2-2 مدارهای توزیع
19-4-2-3 پایانه های سرمایش و گرمایش
19-4-3 سیستم های تهویه
19-4-3-1 تأمین هوای تازه
19-4-3-2 کیفیت درز بندی بازشوها
19-4-4 تأسیسات آب گرم مصرفی
19-4-4-1 ملاحظات کلی
19-4-4-2 عایق کاری حرارتی لوله و مخزن

فصل پنجم- سیستم روشنائی و انرژی الکتریکی
19-5-1 سیستم ها وتجهیزات روشنائی
19-5-2 سیستم های کنترل روشنائی
19-5-2-1 روشنائی فضاها
19-5-2-2 سیستم های کاهش میزان و یا مدت روشنائی
19-5-2-4 کنترل خاموش کردن روشنائی            
19-5-3 شدت روشنائی فضاها
19-5-4 روشنائی محوطه و بیرون ساختمان
19-5-4-1 لامپ ها
19-5-4-2 کنترل روشنائی محوطه و خارج ساختمان
19-5-5 کنتور
19-5-6 موتورها

پیوست های مبحث نوزدهم:
پیوست 1 - روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان
پ 1-1 تعیین جرم سطحی موثرجدار
پ-1-1-1 جدار در تماس با خارج
پ-1-1-2 جدار مجاور خاک
پ-1-1-3 جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای کنترل نشده
پ-1-1-4 جدارهای  داخل فضای کنترل شده ساختمان
پ-1-2 جرم سطحی موثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید
پ-1-3 گروه بندی اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن

پیوست 2 - روش محاسبه شاخص خورشیدی

پیوست 3 - گونه بندی نیازسالانه انرژی شهرهای ایران

پیوست 4 - گونه بندی کاربری ساختمانها

پیوست 5 - تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جوئی در مصرف انرژی

پیوست 6 - مقادیر فیزیکی اصلی ، تعاریف ، علائم

پیوست 7 - ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول

پیوست 8 - مقاومت حرارتی لایه های هوا وقطعات ساختمانی
پ 8-1 مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطوح داخلی وخارجی
پ 8-2 مقاومت حرارتی لایه های هوای محبوس
پ8-3 مقاومت حرارتی برخی لایه های عناصر ساختمانی متداول
پ8-3-1 آجر پلاک (نما)
پ8-3-2 آجر توپر (دیوار)
پ8-3-3 آجر سوراخ دار (دیوار)
پ8-3-4 بلوک سفالی (دیوار)
پ8-3-5 بلوک سیمانی (دیوار)
پ8-3-6 تیرچه و بلوک سفالی (سقف)
پ8-3-7 تیرچه و بلوک سیمانی (سقف)
پ8-3-8 تیرچه و بلوک پلی استایرن منبسط (سقف)

پیوست 9 - ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها
پ-9-1 ضرایب انتقال حرارت شیشه ها
پ-9-1-1 شیشه های ساده
پ-9-1-2 شیشه های دو جدارۀ عمودی
پ-9-1-3 شیشه های دو جدارۀ  افقی(سقفی)
پ-9-2 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
پ-9-2-1 جدارهای نورگذر دارای شیشۀ تک جدارۀ ساده
پ-9-2-2 جدارهای نورگذر دارای انواع  شیشۀ دوجداره
پ-9-3 مثال های ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
پ-9-4 ضرایب انتقال حرارت درها

پیوست 10 - سایه بان ها

پیوست 11- روش های محاسبۀ پل های حرارتی
پ-11-1 گونه های مختلف پل های حرارتی
پ-11-2 روند محاسبات عددی
پ-11-3 ضرایب انتقال حرارت پل های حرارتی متداول
پ-11-3-1 کف های زیرین مجاور خاک
پ-11-3-2 دیوار های مجاور خاک
پ-11-3-3 اتصالات متداول کف های مجاور خارج یا فضای کنترل نشده
پ-11-3-4 اتصالات متداول سقف های میانی
پ-11-3-5 اتصالات متداول بام ها و دیوار
پ-11-3-6 اتصال دیوارهای داخلی و خارجی
پ-11-3-5 اتصالات بین بازشوها و جدارهای غیرنورگذر