فیلم وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اجرا اسفند 1402در سایت بارگذاری و به صورت رایگان برای حاضران در وبینار هدیه داده شد.

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

فصل دوم- ترکیب بارها
6-2-1- کلیات
6-2-2- علایم اختصاری
6-2-3- ترکیب بارها در طراحی به روش حالتهای حدی
6-2-4- ترکیب بارها برای حوادث غیر عادی

فصل سوم- بار مرده
6-3-1- کلیات
6-3-2- وزن اجزای ساختمان و مصالح مصرفی
6-3-3- وزن تاسیسات و تجهیزات ثابت

فصل چهارم- بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی  
6-4-1- کلیات
6-4-2- فشارهای جانبی
6-4-3- زیر فشار وارد بر کف و شالوده

فصل پنجم- بار زنده
6-5-1- تعاریف
6-5-2- بار زنده گسترده یکنواخت
6-5-3-بار زنده متمرکز
6-5-4- بارهای وارده بر سیستمهای نرده،نرده حفاظ،دست انداز،حفاظ پارکینگ،و نردبان ثابت
6-5-5- بارهای ضربه ای
6-5-6- بار زنده نامشخص
6-5-7- کاهش بارهای زنده طبقات
6-5-8- کاهش در بارهای زنده بام
6-5-9- بارهای جراثقال

فصل ششم- بار سیل
6-6-1- کلیات
6-6-2- تعریف
6-6-3- الزامات و بارهای طراحی

فصل هفتم- بار برف
6-7-1- بار برف زمین
6-7-2- بار برف بام
6-7-3- ضریب اهمیت
6-7-4- ضریب برف گیری
6-7-5- ضریب شرایط دمایی
6-7-6- ضریب شیب
6-7-7- بارگذاری جزیی
6-7-8- بارگذاری نامتوازن
6-7-9-انباشتگی برف در بام پایین تر
6-7-10- بالا آمدگی و دست انداز بام
6-7-11- برف لغزنده
6-7-12- سربار باران بر برف
6-7-13- ناپایداری برکه ای
6-7-14- بام های موجود

فصل هشتم- بار باران
6-8-1-کلیات
6-8-2- علایم
6-8-3- زهکشی بام
6-8-4- بارهای ناشی از باران طرح
6-8-5- ناپایداری انباشتگی آب  

فصل نهم- بار یخ-یخ زدگی جوی
6-9-1- کلیات
6-9-2- بار یخ
6-9-3- ضخامت طراحی یخ ناشی از یخ زدگی باران
6-9-4- ضریب ارتفاع
6-9-5- ضخامت اسمی یخ
6-9-6- اثر باد بر سازه ها و اجزای پوشیده از یخ
6-9-7- بارگذاری جزیی

فصل دهم- بار باد
6-10-1- کلیات
6-10-2- فشار ناشی از باد بر ساختمان ها و سازه ها
6-10-3- فشار مبنای باد
6-10-4- روش محاسبه بار باد
6-10-5- ارتفاع مبنا
6-10-6- روش استاتیکی
6-10-7- بار باد بر روی سازه های مختلف

فصل یازدهم- بار زلزله
6-11-1- هدف
6-11-2- حدود کاربرد
6-11-3- ضوابط کلی
6-11-4- ملاحظات معماری و پیکربندی سازه ای
6-11-5- ملاحظات طراحی و ساخت ساختمان در پهنه های گسلی
6-11-6- گروه بندی ساختمان بر حسب اهمیت
6-11-7- گروه بندی ساختمان بر حسب نظم سازه ای
6-11-8- گروه بندی ساختمان بر حسب سیستم سازه ای
6-11-9-زلزله طرح
6-11-10- ترکیب بارهای شامل اثرهای زلزله طرح
6-11-11- اثرات بار زلزله شامل ضریب اضافه مقاومت
6-11-12- تعیین ابعاد شالوده
6-11-13- تغییر مکان جانبی طرح
6-11-14- درز انقطاع
6-11-15- کنترل ساختمان برای زلزله سطح بهره برداری

فصل دوازدهم- بار انفجار
6-12-1- حدود کاربرد
6-12-2- بار بر پوسته ساختمان
6-12-3- ظرفیت باقیمانده
پیوستهای مبحث ششم
پیوست6-1- جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان
پیوست 6-2- روش دینامیکی محاسبه بار باد