مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

16-1  کلیات                                                                                    
116-1-1 دامنه                                                                                  
116-1-2 استانداردها                                                                            
216-1-3 راهبری و نگهداری                                                                  
16-1-4 تخریب                                                                                
16-1-5 مصالح                                                                                  
16-1-6 مدارک فنی                                                                            
16-1-7 فضای نصب لوازم بهداشتی                                                        
16-1-8 حفاظت لوله‌کشی                                                                    
16-1-9 حفاظت اجزای ساختمان                                                          
16-1-10 بازرسی و آزمایش                                                                  
816-1-11 تعاریف                                                                              
   
16-2  لوازم بهداشتی                                                                      
2516-2-1 دامنه                                                                                
2516-2-2 جنس و ساخت                                                                    
2516-2-3 تعداد لوازم بهداشتی                                                              
2716-2-4 نصب لوازم بهداشتی                                                              
2816-2-5 الزامات انتخاب و نصب لوازم بهداشتی                                          
   
16-3 توزیع آب مصرفی در ساختمان                                                
3916-3-1 دامنه                                                                                  
3916-3-2 آب مورد نیاز                                                                        
40 16-3-3 طراحی لوله‌کشی توزیع آب مصرفی                                            
41 16-3-4 انتخاب مصالح                                                                      
4616-3-5 اجرای لوله‌کشی                                                                    
5816-3-6 ذخیره سازی و تنظیم فشار آب                                                  
6116-3-7 حفاظت آب آشامیدنی                                                            
6516-3-8 لوله‌کشی توزیع آب گرم مصرفی                                                
7316-3-9 ضد عفونی، آزمایش                                                                
   
16-4 لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان                                        
8116-4-1 دامنه                                                                                
8116-4-2 طراحی لوله‌کشی فاضلاب                                                        
8216-4-3 انتخاب مصالح                                                                      
9316-4-4 اجرای لوله‌کشی                                                                  
10016-4-5 آزمایش                                                                            
   
16-5 لوله‌کشی هواکش فاضلاب                                                      
10716-5-1 دامنه                                                                              
10716-5-2 طراحی لوله‌کشی هواکش فاضلاب                                            
10716-5-3 انتخاب مصالح                                                                    
11716-5-4 اجرای لوله‌کشی                                                                  
11716-5-5 آزمایش                                                                            
   
16-6 لوله‌کشی آب باران ساختمان                                                  
12116-6-1 دامنه                                                                                
12116-6-2 طراحی لوله‌کشی آب باران                                                    
12216-6-3 انتخاب مصالح                                                                    
12516-6-4 اجرای لوله‌کشی                                                                
131 16-6-5 آزمایش                                                                            
   
16-7 بست و تکیه‌گاه                                                                  
13516-7-1 دامنه                                                                              
13516-7-2 نکات عمومی                                                                      
13616-7-3 بست و تکیه‌گاه لوله‌های قائم                                                  
13716-7-4 بست و تکیه‌گاه لوله‌های افقی                                                  
13916-7-5 محل بست‌ها و تکیه‌گاه‌ها                                                       

پیوست1 اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی توزیع آب مصرفی ساختمان  
پ 1-1 کلیات                                                                                
پ 1-2  تعیین حداکثر مصرف لحظهای آب                                            
پ 1-3  تعیین حداکثر مصرف لحظه‌ای محتمل                                      
پ 1-4  افت فشار در طول لوله                                                          
پ 1-5  اندازه‌گذاری لوله‌ها                                                              
پ 1-6  نکات دیگری دربارة اندازه‌گذاری لوله‌ها                                      
   
پیوست2 علائم ترسیمی در لوله‌کشی توزیع آب مصرفی ساختمان        
پ 2-1                                                                  
پ 2-2                                                                  
پ 2-3                                                                  
پ 2-4  علائم ترسیمی                                                                    
   
پیوست3 اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان  
پ 3-1 کلیات                                                                                
پ 3-2 تعیین حداکثر جریان لحظه‌ای فاضلاب                                        
پ 3-3  تعیین قطر نامی لولة مورد نیاز                                                
پ 3-4 نکات دیگری درباره اندازه‌گذاری لوله‌ها                                        
   
پیوست4 علائم ترسیمی در لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان        
پ 4-1                                                                  
پ 4-2                                                                  
پ 4-3                                                                  
 پ 4-4  علائم ترسیمی                                                                    
   
پیوست5 اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی هواکش فاضلاب                  
پ 5-1  کلیات                                                                              
پ 5-2 تعیین مقدار D.F.U. برای لوازم بهداشتی مختلف                        
پ 5-3  تعیین قطر نامی لولة مورد نیاز                                                
پ 5-4  نکات دیگری درباره اندازه‌گذاری لوله‌ها                                      
   
پیوست6 علائم ترسیمی در لوله‌کشی هواکش فاضلاب                        
پ 6-1                                                                  
پ 6-2                                                                  
پ 6-3                                                                  
پ 6-4  علائم ترسیمی                                                                     


پیوست7 اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی آب باران ساختمان              
پ 7-1  کلیات                                                                              
پ 7-2  تعیین قطر نامی لوله‌های قائم                                                  
پ 7-3  تعیین قطر نامی لوله‌های افقی                                                
   
پیوست8 علائم ترسیمی در لوله‌کشی آب باران ساختمان                    
پ 8-1                                                                  
پ 8-2                                                                  
پ 8-3                                                                  
پ 8-4  علائم ترسیمی                                                                    

پیوست 9 آب خاکستری                                                                

پ 9-1  کلیات                                                                              
                                                     
   
پیوست 10 فهرست بازرسی مراحل طراحی تأسیسات بهداشتی ساختمان  
پ 10-1 مرحلة اول طراحی                                                                  
پ 10-2 مرحلة دوم طراحی                                                                  
پ 10-3 نکات کلی در مورد نقشه‌ها                                                        
   
واژ‌نامة فارسی -  انگلیسی                                                              
   
فهرست استانداردهایی که در این مبحث به آن‌ها ارجاع شده است.