با توجه به تغییر زیرساخت‌های سایت، آموزش‌هایی که پس از تاریخ 1403/2/29 تهیه شود، در نرم‌افزار نمایش دوره‌های آموزشی اسپات پلیر ارائه خواهد شد. 

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

13-1 مبانی عمومی

13-2 کلیات
13-2-1 دامنه کاربرد
13-2-2 هدف
13-2-3 تعاریف عمومی

13-3 اصول اساسی در تأسیسات برق
13-3-1 اصول حفاظت
13-3-2 طراحی
13-3-3 انتخاب تجهیزات الکتریکی
13-3-4 نصب و برپایی
13-3-5 آزمون‌های اولیه و کنترل

13-4 برآورد درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند)
13-4-1 کلیات
13-4-2 برآورد توان کل نصب شده
13-4-3 غیر هم‌زمانی مصارف و تخمین ضریب هم‌زمانی

13-5 منابع تأمین نیروی برق (سرویس مشترک)
13-5-1 کلیات
13-5-2 تأسیسات انشعاب برق فشارضعیف (منشعب از شبکه‌های عمومی)
13-5-3 انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)
13-5-4 اتصال زمین
13-5-5 نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)
13-5-6 نیروی برق ایمنی  

13-6 تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل
13-6-1 کلیات
13-6-2 تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل

13-7 مدارها (کابل‌کشی – سیم‌کشی)
13-7-1 کلیات
13-7-2 کابل‌ و کابل‌کشی
13-7-3 سیم کشی

13-8 تجهیزات سیم‌کشی
13-8-1 کلیات
13-8-2 کلیدها
13-8-3 پریزها

13-9 تأسیسات جریان ضعیف
13-9-1 کلیات
13-9-2 سیستم تلفن
13-9-3 سیستم‌های احضار، در بازکن (ارتباط صوتی و یا صوتی – تصویری) و زنگ اخبار
13-9-4 سیستم اعلام‌حریق
13-9-5 سیستم صوتی و اعلام خطر
13-9-6 سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره
13-9-7 شبکه‌ کامپیوتر
13-9-8 سیستم‌ مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)                              
13-9-9 الزامات سایر سیستم‌های جریان‌ضعیف

13-10 محیط‌های عادی و مخصوص
13-10-1 کلیات
13-10-2 محیط‌های باشرایط عادی (محیط‌های خشک)
13-10-3 محیط‌های نمناک – محیط‌های مرطوب
13-10-4 حمام‌ها و دوش‌ها در منازل، هتل‌ها و نظایر آن
13-10-5 استخر
13-10-6 سونای خشک
13-10-7 سونای بخار
13-10-8 محیط‌های گرم
13-10-9 محیط‌های مخصوص دیگر

13-11 محتوای نقشه‌ها ومدارک فنی طرح تأسیسات برقی
13-11-1 کلیات  

پیوست1-  سیستم‌های نیروی برق
پ 1-1 کلیات
پ 1-2 مشخصه‌های اصلی سیستم TN                                                
پ 1-3 سطح مقطع هادی خنثی
پ 1-4 سطح مقطع هادی حفاظتی، حفاظتی – خنثی
پ 1-5 سطح مقطع هادی هم‌بندی اصلی
پ 1-6 سطح مقطع هادی‌های هم‌بندی اضافی
پ 1-7 هادی اتصال زمین
پ 1-8 ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین
پ 1-9 مقررات اضافی مربوط به هادی‌های حفاظتی، هم‌بندی‌ها و اتصال زمین
پ 1-10 الکترود زمین

پیوست 2-  مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی
پ 2-1 کلیات
پ 2-2 استاندارد روشنایی داخلی
پ 2-3 نحوه استفاده
پ 2-4 نکات عمومی قابل توجه در طراحی سیستم روشنایی داخلی
پ 2-5 جدول شدت روشنایی اماکن بر حسب لوکس

پیوست 3 - مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی
پ 3-1 کلیات
پ 3-2 اصول و مبانی عمومی
پ 3-3 حداکثر درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) تأسیسات برقی              
پ 3-4 مدارهای توزیع
پ 3-5 مدارهای نهایی

پیوست 4 - مبانی عمومی سیستم اعلام حریق
پ 4-1 کلیات
پ 4-2 سیستم‌های مرتبط با سیستم اعلام حریق

پیوست 5 - مبانی عمومی بانک خازن
پ 5-1 کلیات

پیوست 6 - درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجیپ 6-1 کلیات

 پیوست 7 - حریم شبکه‌های برق
پ 7-1 کلیات
پ 7-2 حریم شبکه برق

پیوست 8- محتوای نقشه‌ها و مدارک فنی طرح تأسیسات ‌برقی
پ 8-1 کلیات
پ 8-2 محتوای نقشه‌های طرح تأسیسات برقی
پ 8-3 محتوای مدارک فنی طرح تأسیسات برقی

پیوست 9- واژه نامه فارسی – انگلیسی

پیوست 10-  مقررات و استانداردهای قابل استفاده