با توجه به تغییر زیرساخت‌های سایت، آموزش‌هایی که پس از تاریخ 1403/2/29 تهیه شود، در نرم‌افزار نمایش دوره‌های آموزشی اسپات پلیر ارائه خواهد شد. 

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

3-1- کلیات    
3-1-1- تعاریف    
3-1-2- علائم اختصاری    
3-1-3- هدف و دامنه کاربرد    
3-1-4- انتظارات عملکردی

3-2- تقسیم‌بندی تصرف‌های ساختمانی    
3-2-1- کلیات
3-2-2- دسته‌بندی تصرف‌ها  
3-2-3- فضاهای فرعی حادثه‌خیز  
3-2-4- تصرف‌های مختلط  
3-2-5- استفاده از یک فضا با کاربری‌های مختلف
3-2-6- جدول راهنمای حروف اختصاری تصرف‌ها

3-3- دسته‌بندی انواع ساختارها  
3-3-1- هدف و دامنه کاربرد  
3-3-2- تعریف و دسته‌بندی ساختارها
3-3-3- مصالح قابل سوختن مجاز در ساختارهای نوع 1 و 2

3-4- محدودیت‌های ارتفاع و مساحت ساختمان‌ها    
3-4-1-  هدف و دامنة کاربرد  
3-4-2-  محدودیت‌های کلی مساحت و ارتفاع
3-4-3- افزایش مجاز ارتفاع  
3-4-4- میان طبقه‌ها  
3-4-5-  افزایش مساحت مجاز    
3-4-6-  ساختمان‌های بدون محدودیت مساحت
3-4-7- مقررات در برخی شرایط خاص

3-5- سیستم‌های کشف و اعلام حریق  
3-5-1- کلیات    
3-5-2- سیستم اعلام حریق    
3-5-3- نقشه‌ها و مدارک فنی    
3-5-4- مکان‌های الزامی برای نصب سیستم‌های کشف و اعلام حریق
3-5-5- ضوابط تکمیلی ساختمان‌های بلند
3-5-6- مرکز کنترل یا اتاق فرمان
3-5-7- ضوابط طراحی    
3-5-8- منطقه‌بندی (زون‌بندی)  
3-5-9- نگهداری    
3-6- راه‌های خروج از بنا و فرار از حریق
3-6-1- تعاریف اختصاصی    
3-6-2- مقررات کلی  
3-6-3- بخش‌های سه‌گانه راه خروج
3-6-4- اجزای تشکیل‌دهنده راه خروج
3-6-5- ظرفیت راه‌های خروج    
3-6-6- پهنای راه خروج    
3-6-7- چگونگی قرارگرفتن راه‌های خروج
3-6-8- روشنایی راه‌های خروج    
3-6-9- علامت‌گذاری راه‌های خروج
3-6-10- راه‌های خروج قابل دسترس
3-6-11- ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های مسکونی
3-6-12- ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های آموزشی/فرهنگی
3-6-13- ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های درمانی/مراقبتی
3-6-14- ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های تجمعی
3-6-15- ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های کسبی/تجاری
3-6-16- ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های صنعتی و تصرف‌های    انباری    
3-6-17- ضوابط اختصاصی دیگر فضاهای تاسیساتی و خدماتی
3-6-18- فرار اضطراری و نجات

3-7- الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح، نازک‌کاری‌های داخلی و نما
3-7-1- هدف و دامنه کاربرد    
3-7-2- روش طبقه‌بندی مصالح نازک‌کاری از نظر واکنش در برابر آتش
3-7-3- مصالح نازک‌کاری دیوار و سقف
3-7-4- عایق‌های حرارتی پلاستیکی
3-7-5- مصالح نما

3-8- مقاومت در برابر آتش    
3-8-1- هدف و دامنه کاربرد    
3-8-2- درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش و آزمون‌های آتش
3-8-3- دیوارهای خارجی    
3-8-4-  دیوارهای داخلی    
3-8-5- دیوارهای مانع آتش    
3-8-6- دوربند شفت‌ها    
3-8-7- دیوار جداکننده آتش    
3-8-8- ساختارهای افقی    
3-8-9- آتش‌بندی منافذ و درزها    
3-8-10- درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش و محافظت اعضای سازه‌ای
3-8-11- محافظت بازشوها    
3-8-12- محافظت گشودگی‌های انتقال هوا و کانال‌ها

3-9- سیستم‌های اطفاء حریق و کنترل دود
3-9-1- کلیات    
3-9-2- خاموش‌کننده‌های دستی    
3-9-3- شبکه‌های لوله آب آتش‌نشانی    
3-9-4- شبکه‌های بارنده خودکار (اسپرینکلرها) و سایر سیستم‌های خودکار اطفای حریق    
3-9-5- دوربندهای پلکان محافظت‌شده در برابر دود
3-9-6- راهکار تنظیم فشار برای محافظت شفت آسانسور در برابر دود

3-10- ضوابط اختصاصی ساختمان‌های بلندمرتبه    
3-10-1- دامنه کاربرد    
3-10-2- ساختار    
3-10-3- شبکه بارنده خودکار    
3-10-4- سیستم‌های ایمنی در برابر آتش
3-10-5- راه خروج    
3-10-6-  آسانسور دسترسی آتش‌نشانی

3-11-  ضوابط فضاها و ساختمان‌های خاص    
3-11-1- آتریوم‌ها    
3-11-2- ساختمان‌های عمیق    
3-11-3- الزامات اختصاصی پارکینگ اتومبیل‌های سبک

3-12-  ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهای آتش‌نشانی    
3-12-1- کلیات    
3-12-2- حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان بر حسب عرض معابر
3-12-3- محل استقرار خودروی امدادی

پیوست 1-  نظامات اداری