مبحث دوم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
پیشگفتار
ماده 1- تعاریف
ماده 2- اهداف
ماده 3- خدمات طراحی، اجرا، نظارت ساختمان

فصل دوم: طراحی ساختمان
ماده 4- طراحی ساختمان
ماده 5- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
ماده 6- طراحان حقوقی ساختمان

فصل سوم: اجرای ساختمان
ماده 7- اجرای ساختمان
ماده 8- دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
ماده 9- مجریان حقوقی ساختمان
ماده 10- مجریان انبوه سازکاربرگ‌های شماره 1و2و3 انبوه ساز
ماده 11- حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانهای فنی، دیپلمه‌های فنی و معماران تجربی
ماده 12- طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی یا دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

فصل چهارم: نظارت ساختمان
ماده 13- نظارت ساختمان
ماده 14- ناظران حقیقی ساختمان
ماده 15- ناظران حقوقی ساختمان
ماده 16- نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و گردش‌کار معرفی ناظران به صاحب‌کاران و شهرداری،
نحوه دریافت و نظارت،حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی
مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال طراحی، اجرا و نظارت ساختمان

فصل پنجم: فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی
ماده 17- نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت موضوع ماده هفده آیین‌نامه اجرایی
ماده 18- نحوه عمل به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن

فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
ماده 19- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان دفترچه اطلاعات ساختمان

فصل هفتم: شیوه‌نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11
آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل هشتم: پیوست مربوط به شیوه‌نامه مجریان ساختمان شامل شرایط عمومی قرارداد مجریان ساختمان، شرایط خصوصی قرارداد مجریان ساختمان و قراردادهای همسان مجریان ساختمان