با توجه به تغییر زیرساخت‌های سایت، آموزش‌هایی که پس از تاریخ 1403/2/29 تهیه شود، در نرم‌افزار نمایش دوره‌های آموزشی اسپات پلیر ارائه خواهد شد. 

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

فصل 10-1 الزامات عمومی
10-1-1 هدف و دامنه کاربرد
10-1-2 مبانی طراحی
10-1-3 اصول تحلیل
10-1-4 مشخصات مصالح فولادی
10-1-5 علائم، اختصارات و واحدها
10-1-6 مدارک فنی
10-1-7 نصب و کنترل کیفیت
10-1-8 ضوابط طراحی لرزه‌ای

فصل 10-2 الزامات طراحی
10-2-1 الزامات تحلیل و طراحی برای تامین پایداری
10-2-2 الزامات مقاطع اعضای فولادی
10-2-3 الزامات طراحی اعضا برای نیروی کششی
10-2-4الزامات طراحی اعضا برای نیروی فشاری
10-2-5 الزامات طراحی اعضا برای خمش
10-2-6 الزامات طراحی اعضا برای برش
10-2-7 الزامات طراحی اعضا برای ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی و ترکیب لنگر پیچشی با سایر نیروها
10-2-8 الزامات طراحی اعضای با مقطع مختلط
10-2-9 الزامات طراحی اتصالات
10-2-10الزامات حالتهای حدی بهره برداری در تحلیل و طراحی

فصل 10-3 الزامات طراحی لرزه‌ای
10-3-1 هدف و دامنه کاربرد
10-3-2تعاریف
10-3-3 الزامات لرزه ای مشخصات مصالح
10-3-4الزامات لرزه ای کمانش موضعی
10-3-5 الزامات لرزه ای ستونها وصله ستونها،کف ستون‌ها و وصله تیرها
10-3-6 الزامات لرزه ی مهار جانبی تیرها در قاب‌های خمشی متوسط و وی‍ژه
10-3-7 الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب‌های خمشی معمولی
10-3-8 الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب‌های خمشی متوسط
10-3-9 الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب‌های خمشی ویژه
10-3-10الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب‌های مهاربندی شده همگرای معمولی
10-3-11الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب‌های مهاربندی شده همگرای ویژه
10-3-12الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب‌های مهاربندی شده واگرا
10-3-13اتصالات گیردار از پیش تایید شده

فصل 10-4 ساخت،نصب و کنترل
10-4-1 مقدمه
10-4-2 دامنه کاربرد
10-4-3 مشخصات فولاد مصرفی
10-4-4 ساخت قطعات فولادی
10-4-5 رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن قسمت‌های فولادی
10-4-6 رواداری‌ها    

پیوست 1 ضریب طول موثر اعضای فشاری
پ-1-1 ضریب طول موثر ستون هایی با شرایط تکیه گاهی ایده آل  
پ-1-2  ضریب طول موثر اعضای فشاری قابهای مهار شده
پ-1-3 ضریب طول موثر اعضای فشاری قابهای مهار نشده

پیوست 2 تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید یافته  
پ-2-1 محدودیت تحلیل
پ-2-2  نحوه محاسبه مقاومت های مورد نیاز