مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

فصل اول    
21-1 کلیات
21-1-1 مفاهیم
21-1-1-1 تعریف پدافند غیرعامل
21-1-1-2 مفهوم پدافند غیرعامل
21-1-2 تهدیدات
21-1-3 هدف
21-1-4 دامنه کاربرد
21-1-5 کارکرد پدافند غیرعامل در مقررات ملّی ساختمان
21-1-5-1 شهرسازی
21-1-5-2 معماری
21-1-5-3 سازه
21-1-5-4 تاسیسات
21-1-6 گروه‌بندی ساختمان‌ها
21-1-7 بارهای ناشی از انفجار
21-1-8 تعاریف
 

فصل دوم
21-2 ملاحظات معماری

21-2-1 کلیات
21-2-1-1 رابطه معماری و پدافند غیرعامل
21-2-2 ملاحظات طراحی محوطه
21-2-2-1 جانمایی ساختمان
21-2-2-2 فضاهای باز
21-2-2-3 ورودیها
21-2-2-4 مسیرهای دسترسی
21-2-2-5 جانپناهها و دیوارهای محافظ
21-2-2-6 طراحی پله و شیبراه در محوطه
21-2-2-7 مصالح سطوح کف معابر
21-2-3 طراحی معماری
21-2-3-1 طراحی حجم ساختمان
21-2-3-2 عناصر الحاقی
21-2-3-3 جداره خارجی ساختمان
21-2-3-4 رابطه فضای امن با سایر فضاها
21-2-3-5 مسیرهای حرکت
21-2-3-6 طراحی نمای جداره خارجی ساختمان‌
21-2-3-7 طراحی قاب و مهاربندی پنجره
21-2-3-8 سایر بازشوها
21-2-3-9 تیغه بندی و عناصر غیرسازه‌ای
21-2-3-10 آسانسور و پلکان
21-2-4 فضاهای امن
21-2-4-1 تعریف فضای امن
21-2-4-2 جانمایی فضای امن
21-2-4-3 مصالح و اعضای داخلی
21-2-4-4 الزامات طراحی فضای امن
21-2-5 پناهگاه
21-2-5-1 درجه اهمیت پناهگاه
21-2-5-2 انواع پناهگاه
21-2-5-2-1 گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر درجه اهمیت
21-2-5-2-2 گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر نوع عملکرد
21-2-5-2-3 گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر مدت زمان اقامت
21-2-5-3 پناهگاه‌های اختصاصی و عمومی 
21-2-5-4 جانمایی پناهگاه 
21-2-5-5 ظرفیت پناهگاه
21-2-5-6 مشخصات پناهگاه
21-2-5-7 فضای داخلی پناهگاه
21-2-5-8 محفظه هوابند
21-2-5-9 ورودی پناهگاه
21-2-5-10 راههای فرار و خروجیهای اضطراری
21-2-5-11 روانبخشی پناهگاهها

فصل سوم
21-3 مشخصه‌های مکانیکی و دینامیکی مصالح

21-3-1 کلیات
21-3-2 مصالح مناسب برای سازه‌های انفجاری
21-3-2-1 بتن مسلح
21-3-2-2 مصالح بنایی مسلح
21-3-2-3 مصالح سنگدانه‌ای
21-3-2-4 مصالح نما
21-3-2-5 فولاد ساختمانی
21-3-3 ویژگی‌های دینامیکی مواد
21-3-3-1 ضریب افزایش مقاومت (SIF)
21-3-3-2 ضریب افزایش دینامیکی (DIF)
21-3-3-3 تنش تسلیم طراحی در سازه‌های مقاوم در برابر انفجار
 

فصل چهارم
21-4 سیستم‌های سازه‌ای مقاوم در برابر انفجار

21-4-1 کلیات
21-4-2 سیستم‌های رایج برای ساختمان‌
21-4-2-1 دیوار بنایی مسلح
21-4-2-2 دیوار بتنی پیش‌ساخته
21-4-2-3 دیوار بتنی درجا
21-4-2-4 قاب‌ قوسی و شیبدار (با سقف سبک)
21-4-3 سیستم‌های رایج برای سازه‌ پناهگاهی
21-4-3-1 سازه‌ پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون درجا
21-4-3-2 سازه‌های‌ پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون پیش ساخته
 

فصل پنجم
21-5 تاسیسات برقی و مکانیکی

21-5-1 الزامات قانونی
21-5-1-1 دامنه کاربرد
21-5-1-2 ساختمان‌های موجود
21-5-2 مقررات کلی
21-5-3 تاسیسات برقی
21-5-3-1 سیستم الکتریکی
21-5-3-2 سیستم ارتباطی و مخابراتی
21-5-3-3 سامانه برق اضطراری
21-5-3-4 مبدل‌های برق
21-5-4 تاسیسات مکانیکی
21-5-4-1 کلیات
21-5-4-2 تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
21-5-4-3 تاسیسات بهداشتی
21-5-4-3-1 سیستم آبرسانی
21-5-4-3-2 تاسیسات فاضلاب
21-5-4-4 لوله‌کشی گاز طبیعی ساختمان
21-5-4-5 تاسیسات اطفاء حریق
21-5-5 آسانسور و پله برقی
21-5-5-1 آسانسورهای اضطراری
21-5-6 تاسیسات پناهگاه
21-5-6-1 کلیات
21-5-6-2 تاسیسات برقی
21-5-6-3 تاسیسات تهویه و تعویض هوا
21-5-6-4 تاسیسات بهداشتی