مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

22-1 کلیات
22-1-1 هدف
22-1-2 حدود و دامنه کاربرد
22-1-3 تعاریف
22-1-4 انتخاب بازرس

22-2 نظامات اداری
22-2-1 کلیات
22-2-2 اجرای مقررات
22-2-3 نگهداری
22-2-4 ضوابط موجود
22-2-5 کیفیت اجرا
22-2-6 وظایف مسئول نگهداری ساختمان
22-2-7 هماهنگیهای بازرسی
22-2-8 استعلام
22-2-9 مصالح، روشها و تجهیزات جایگزین
22-2-10 آزمایشهای لازم
22-2-11 استفاده از مصالح و تجهیزات کار کرده
22-2-12 تخلف
22-2-13 ساختمانها و تجهیزات غیرایمن
22-2-14 تغییر کاربری

22-3 معماری و سازه
22-3-1 کلیات
22-3-2 مسئولیت
22-3-3 اجزای سازهای
22-3-4 قسمتهای خارجی ملک
22-3-5 حصارکشی
22-3-6 قسمتهای داخلی ملک
22-3-7 حفاظت در برابر خوردگی
22-3-8 دوره تناوب بازرسی

22-4 نور، تهویه و شرایط سکونت
22-4-1 کلیات
22-4-2 مسئولیت
22-4-3 تجهیزات
22-4-4 نور
22-4-5 تهویه
22-4-6 الزامات سکونت

22-5 تأسیسات مکانیکی
22-5-1 کلیات
22-5-2 تأسیسات هوارسانی، تعویض و تخلیه هوا
22-5-3 موتورخانه و معاینه فنی آن
22-5-4 دستگاه‌های گرم کننده و خنک کننده ویژه
22-5-5 دودکش‌ها
22-5-6 ذخیره‌سازی و لوله کشی سوخت مایع
22-5-7 لوله کشی
22-5-8 تأسیسات تبرید
22-5-9 سایر تأسیسات و تجهیزات
22-5-10 دوره تناوب بازرسی

22-6 تأسیسات بهداشتی
22-6-1 کلیات
22-6-2 تأسیسات توزیع آب مصرفی در ساختمان
22-6-3 شبکه فاضلاب بهداشتی
22-6-4 لوازم بهداشتی
22-6-5 لوله کشی آب باران
22-6-6 بست‌ها و تکیه‌گاهها
22-6-7 دوره تناوب بازرسی

22-7 تأسیسات برقی
22-7-1 کلیات
22-7-2 علل کاهش ایمنی
22-7-3 مدارک زمان اجرا
22-7-4 مطابقت با استانداردها
22-7-5 ضوابط نصب
22-7-6 عملیات بازرسی
22-7-7 بازدید عینی از تأسیسات برقی
22-7-8 انجام آزمونها
22-7-9 گزارش بازرسی
22-7-10 نشانه‌گذاری و نصب اعلامیه‌های هشداردهنده
22-7-11 دوره تناوب بازرسی
22-7-12 تجهیزات الکتریکی با کاربرد عمومی

22-8 تأسیسات گازرسانی ساختمانها
22-8-1 کلیات
22-8-2 بازدید توسط مسئول نگهداری ساختمان
22-8-3 بازرسی توسط بازرس
22-8-4 دوره تناوب بازرسی
22-8-5 تعمیرات و تغییرات شبکه لوله کشی گاز
22-8-6 ایمنی دوره بهره برداری
22-8-7 تخریب و نوسازی ساختمان
22-8-8 صدمات وارده به شبکه لوله کشی گاز ساختمان
22-8-9 بازسازی اجزای تخریب یا تضعیف شده ساختمان
22-8-10 نشت گاز
22-8-11 قطع جریان گاز

22-9 حفاظت در برابر حریق
22-9-1 کلیات
22-9-2 الزامات عمومی
22-9-3 بازدید توسط مسئول نگهداری ساختمان
22-9-4 دوره تناوب بازرسی

22-10 آسانسورها و پلکان برقی
22-10-1 کلیات
22-10-2 الزامات عمومی
22-10-3 بازرسی و نگهداری توسط مسئول نگهداری ساختمان
22-10-4 بازرسی توسط بازرس
22-10-5 تغییرات سیستم و تجهیزات کنترلی خاص