فیلم وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اجرا اسفند 1402در سایت بارگذاری و به صورت رایگان برای حاضران در وبینار هدیه داده شد.

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

20-1-کلیات
20-1-1- اهداف
20-1-2- دامنه شمول

20-2-  تعاریف و نحوه کاربرد

20-3- ضوابط کلی
20-3-1- تابلوهای الزامی برای نصب در تصرف‌های مختلف ساختمان‌ها
20-3-2- محدوده نصب علائم تصویری و تابلوها
20-3-3- محدودیت‌های مکان نصب علائم تصویری و تابلوها
20-3-4- الزامات ساخت و نصب علائم تصویری و تابلوها
20-3-5- الزامات ایستائى و سازه علائم تصویری و تابلوها
20-3-6- الزامات نوع و مقاومت مصالح تابلوها
20-3-7- الزامات الکتریکى تابلوها
20-3-8- نگهدارى و تعمیر تابلوها
20-3-9- ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی تصویری و تابلوها
20-3-10- ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی در برابر حریق
20-3-11- ضوابط کلی استفاده از علائم نوری
20-3-12- ضوابط کلی استفاده از علائم صوتی:
20-3-13- ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی کلامی:
20-3-14- ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی با حرکات دست

20-4- ضوابط علائم تصویری و نوری راه خروج
20-4-1- ضوابط علائم خروج اضطراری
20-4-2- موارد استثناء در نصب علائم خروج اضطراری
20-4-3- نصب علائم خروج در ارتفاع نزدیک تراز کف درفضاهای گروه تصرف م-1    
20-4-4-نورپردازی علائم خروج
20-4-5- علائم نورانی مسیر خروج

20-5- تابلوی راهنمای واکنش اضطراری و نقشه های راهنمای تخلیه خروج
20-5-1- تابلوی راهنمای واکنش اضطراری
20-5-2- مندرجات تابلوی راهنمای واکنش اضطراری
20-5-3- محل نصب تابلوی راهنمای واکنش اضطراری و تابلوهای تخلیه اضطراری
20-5-4- شرایط نصب تابلوهای راهنمای واکنش اضطراری و تخلیه اضطراری ساختمان
20-5-5- نشانه تصویری در تابلوی راهنمای واکنش اضطراری

20-6- تابلوها و علائم ایمنی الزامی در کارگاه‌ها
20-6-1-  ضوابط کلی علائم ایمنی الزامی در کارگاه‌ها
20-6-2- ضوابط کلی تابلوهای ایمنی مربوط به کارگاه‌های موقت کوتاه مدت ساختمانی و راهسازی
20-6-3- تابلوهای ایمنی دائمی ساختمان کارگاه‌های صنعتی و موتورخانه‌ها و تأسیسات ساختمان‌ها
20-6-4- ضوابط نصب علائم و برچسب‌های ایمنی بر روی مخازن و لوله‌های حمل سیالات خطرناک در ساختمان کارگاه‌ها و موتورخانه تأسیسات ساختمان

20-7- تابلوها و علائم در معابر و محوطه‌های بیرون مجتمع‌های ساختمانی
20-7-1- ضوابط کلی تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های ساختمانی
20-7-2- تابلوهائی که نیاز به مجوز ندارند، تابلوهای نیازمند مجوز و تابلوهای غیرمجاز
20-7-3- تابلوهاى غیر مجاز
20-7-4- انواع پلاک‌ها و تابلوهاى مجاز
20-7-5- سطح مجاز تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی:
20-7-6- محدوده نصب انواع تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی
20-7-7- مطالب تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی
20-7-8- رنگ و نور پردازى تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی
20-7-9- تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی ناهماهنگ

فهرست استانداردهای قابل استفاده