کلید مینیاتوری

محاسبات جریان باردهی کلیدهای مینیاتوری

/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C

پارامترهای موثر بر جریان باردهی کلیدهای مینیاتوری را عبارتند از: دمای محیط نصب و همجواری کلیدها.


حفاظت پشتیبان کلیدهای مینیاتوری

/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C

اگر در یک تابلو از کلیدهای مینیاتوری استفاده شود، باید یک سری فیوز یا کلید خودکار محدود‌کننده جریان اتصال کوتاه، بالادست آن‌ها در تابلوی مورد بحث و یا در تابلوی بالادست وجود داشته باشد.


تیپ‌های مختلف کلیدهای مینیاتوری

/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C

کلیدهای مینیاتوری در تاسیسات الکتریکی با کاربری مسکونی و مشابه، در سه تیپ مختلف (از نظر کاربردی) و بر اساس جریان قطع اتصال کوتاه دسته‌بندی و ساخته می‌شوند.در جریان نامی یکسان، عملکرد این کلیدها در ناحیه اضافه بار مشابه یکدیگر می‌باشد.