ولتاژ تماس

حل تشریحی سوال 8 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 1402

/140202-t08

سوال 8- حداکثر مقاومت RB1 چقدر باشد تا فرد در واحد مسکونی در تماس با بدنه دستگاه‌ها و یا تجهیزات دچار برق‌گرفتگی نشود؟


حل تشریحی سوال 7 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 1402

/140202-t07

سوال 7- در صورت قطع نول شبکه (قطع نول قبل از تابلوی کنتوری)، ولتاژ تماس در داخل واحد بر روی تجهیزات و دستگاه‌ها چند ولت می‌باشد؟