با توجه به تغییر زیرساخت‌های سایت، آموزش‌هایی که پس از تاریخ 1403/2/29 تهیه شود، در نرم‌افزار نمایش دوره‌های آموزشی اسپات پلیر ارائه خواهد شد. 

هم بندی

حل تشریحی سوال 15 آزمون نظام مهندسی اجرای تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-15-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 15- کابل تغذیه یک دستگاه الکتریکی 5×4 میلی متر مربع می‌باشد. حداقل سطح مقطع کابل هم‌بندی اضافی که بدنه دستگاه به قسمت‌های هادی بیگانه وصل می‌شود، چقدر است؟ (هادی هم‌بندی از حفاظت مکانیکی برخوردار است.)


حل تشریحی سوال 24 آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-24-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 24- کابل‌های تغذیه دو دستگاه الکتریکی بترتیب: 5×2.5 میلی متر مربع  CU/PVC/PVC و 5×4 میلی متر مربع  CU/PVC/PVC می‌باشد. حداقل سطح مقطع کابل مسی هم‌بندی اضافی با حفاظت مکانیکی که بدنه هادی دو دستگاه را به هم وصل می‌کند، چقدر است؟