نذر آموزشی پلامو به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی

نظارت

آشنایی با وظایف مهندسان طراح، ناظر و مجری تاسیسات برقی ساختمان

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86

حل تشریحی سوال 26 آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-26-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 26-در پروژه‌ای طول مسیر مشترک کابل‌های شبکه توزیع نیرو با کابل‌های شبکه کامپیوتر بدون حفاظ فلزی (شیلد) 70 متر می‌باشد. حداقل چند متر از مسیر مشترک باید به جداکننده فلزی مجهز باشد؟


حل تشریحی سوال 24 آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-24-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 24- کابل‌های تغذیه دو دستگاه الکتریکی بترتیب: 5×2.5 میلی متر مربع  CU/PVC/PVC و 5×4 میلی متر مربع  CU/PVC/PVC می‌باشد. حداقل سطح مقطع کابل مسی هم‌بندی اضافی با حفاظت مکانیکی که بدنه هادی دو دستگاه را به هم وصل می‌کند، چقدر است؟