مقاومت الکترود زمین

حل تشریحی سوال 15 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 1402

/140202-t15

سوال 15- مقاومت معادل الکترودهای شکل 3 حدوداً چند اهم می‌باشد؟


حل تشریحی سوال 14 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 1402

/140202-t14

سوال 14- مقاومت معادل الکترودهای شکل 2 چند اهم می‌باشد؟


حل تشریحی سوال 13 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 1402

/140202-t13

سوال 13- مقاومت معادل الکترودهای شکل 1 چند اهم می‌باشد؟


حل تشریحی سوال 8 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اردیبهشت 1402

/140202-t08

سوال 8- حداکثر مقاومت RB1 چقدر باشد تا فرد در واحد مسکونی در تماس با بدنه دستگاه‌ها و یا تجهیزات دچار برق‌گرفتگی نشود؟