فیلم وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اجرا اسفند 1402در سایت بارگذاری و به صورت رایگان برای حاضران در وبینار هدیه داده شد.

صاعقه گیر

حل تشریحی سوال 4 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-4-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 4- چنانچه ولتاژ قابل تحمل توسط دستگاه و یا تجهیز (E/I)، KV 2 و مجموع ولتاژ قسمت‌های L_1، L_2 و L_3 به هنگام عبور جریان صاعقه و یا جریان ناشی از کلیدزنی در سیستم از برقگیر حفاظتی V 500باشد، حداکثر سطح و تراز ولتاژ عملکرد برقگیر حفاظتی چقدر خواهد بود؟