حفاظت

حفاظت پشتیبان کلیدهای مینیاتوری

/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C

اگر در یک تابلو از کلیدهای مینیاتوری استفاده شود، باید یک سری فیوز یا کلید خودکار محدود‌کننده جریان اتصال کوتاه، بالادست آن‌ها در تابلوی مورد بحث و یا در تابلوی بالادست وجود داشته باشد.