جواب

راه‌اندازی کانال رفع اشکال در سایت

/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA

یکی از دغدغه‌های کاربران و مخاطبان ما، دسترسی به استاد و رفع اشکال در خصوص مباحث درسی و آموزش‌های سایت بود.