جریان دهی

محاسبات جریان باردهی کلیدهای مینیاتوری

/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C

پارامترهای موثر بر جریان باردهی کلیدهای مینیاتوری را عبارتند از: دمای محیط نصب و همجواری کلیدها.