جبران ساز

محل نصب خازن جبران ساز انفرادی موتور سه‌فاز

/%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2