تداخل امواج الکترومعناطیسی

حل تشریحی سوال 26 آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-26-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 26-در پروژه‌ای طول مسیر مشترک کابل‌های شبکه توزیع نیرو با کابل‌های شبکه کامپیوتر بدون حفاظ فلزی (شیلد) 70 متر می‌باشد. حداقل چند متر از مسیر مشترک باید به جداکننده فلزی مجهز باشد؟