ایمنی

حل تشریحی سوال 14 آزمون نظام مهندسی اجرای تاسیسات برقی شهریور 1401

/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-14-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401

سوال 14-مصرف کننده‌ای با فاصله L از تابلوی برقی طراحی شده است. چنانچه در زمان اجرا فاصله مصرف‌کننده از تابلوی برق از L بیشتر شود، کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص ایمنی (خطر برق‌گرفتگی) صحیح است؟