با توجه به تغییر زیرساخت‌های سایت، آموزش‌هایی که پس از تاریخ 1403/2/29 تهیه شود، در نرم‌افزار نمایش دوره‌های آموزشی اسپات پلیر ارائه خواهد شد. 

اجرا

آشنایی با وظایف مهندسان طراح، ناظر و مجری تاسیسات برقی ساختمان

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86