سوال 27- شکل زیر مربوط به منحنی جریان-زمان، کلید حرارتی-مغناطیسی (کلید خودکار اتوماتیک) می‌باشد. کدامیک از جریان‌ها معادل جریان Icu می‌باشد؟

پاسخ سوال 27-

برای پاسخ به این سوال کافی است شناخت کلی از کلیدهای خودکار داشته باشیم. کلیدهای خودکار وسیله مکانیکی قطع و وصل خودکار جریان است که قادر است در شرایط عادی مدار، جریان‌هایی را وصل یا قطع کند و یا از خود عبور دهد و در شرایط مشخص ولی غیرعادی مدار مانند اتصال کوتاه، جریان‌هایی را وصل و قطع کند یا برای مدتی کوتاه از خود عبور دهد. این نوع کلید مجهز به وسایلی است که می‌تواند جریان‌های غیرعادی (اضافه بار، اتصال کوتاه) را بطور خودکار قطع کند.

این جریان‌ها بر روی کلید قابل تنظیم است. مطابق شکل زیر جریان اضافه بار بین 0.5 تا 1 برابر جریان نامی قابل انجام است و به آن تنظیم حرارتی گفته می‌شود و با Ir نشان داده می‌شود و تنظیم دیگر مربوط به جریان اتصال کوتاه است که به آن تنظیم مغناطیسی گفته می‌شود و بین 1 تا 10 برابر جریان نامی قابل انجام است.

برای این کلیدها دو جریان دیگر تعیین می‌شود که جزء مشخصات غیرقابل تنظیم کلید است. 

ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی (I_CU): جریان قطع اتصال کوتاه نامی یک کلید خودکار بیشترین مقداری است که کلید خودکار قادر به قطع آن است بدون اینکه آسیب ببیند و برای دفعات بعدی نیاز به سرویس و یا تعویض دارد.

 مقدار جریان نامبرده در استانداردها، مقدار موثر مولفه AC جریان خطا می‌باشد. (مولفه گذاری DC که در بدترین حالت ممکن وجود دارد، صفر فرض می‌شود) برای کلیدهای صنعتی با I_CU و کلیدهای خانگی با I_Cn نشان داده می‌شود و در حد کیلوآمپر موثر بیان می‌شود.

ظرفیت قطع اتصال کوتاه سرویس نامی (I_CS): از آنجا که جریان I_CU ظرفیت بزرگی است و احتمال وقوع آن بسیار کم است. یعنی در شرایط عادی جریان‌های خطا بسیار پایین‌تر از I_CU هستند. لذا این کمیت تعریف می‌شود. جریان اتصال کوتاهی که کلید به دفعات قادر به قطع آن می‌باشد، بدون آنکه آسیبی ببیند و یا نیاز به تعمیر، سرویس و یا تعویض پیدا کند. معمولاً این کمیت به صورت درصدی از I_CU یعنی 25، 50، 75 و 100 درصد برای کلیدهای خودکار صنعتی، بیان می‌شود.

پس با این آشنایی کلی که نسبت به کلید پیدا کردیم پاسخ صحیح سوال گزینه 3 خواهد بود.