سوال 57- چنانچه ولتاژ قابل تحمل توسط دستگاه و یا تجهیز (E/I) 2 KV و سطح و تراز ولتاژ عملکرد برق‌گیر حفاظتی 1.3 KV باشد، حداکثر مجموع ولتاژ مسیرهای L1، L2 و L3 به هنگام عبور جریان صاعقه و یا جریان ناشی از کلیدزنی در سیستم برق‌گیر حفاظتی چقدر خواهد بود؟