سوال 56- کدامیک از روابط زیر در خصوص اندازه امپدانس حلقه اتصال کوتاه (فاز به بدنه) در سیستم‌های نیروی TN، TT و IT صحیح است؟