سوال 11- یکی از روش‌های اندازه ‎گیری مقاومت الکترود زمین استفاده از ارت‌سنج سه ترمیناله می‌باشد. ترمینال‌های این دستگاه اتصال زمین، ولتاژ و جریان می‌باشد. با توجه به شکل زیر الکترودهای کمکی شماره‌های 1 و 2 به ترتیب عبارتند از: