سوال 5- هدف از اندازه‌گیری مقاومت ویژه خاک چه می‌باشد؟