پارامترهای موثر بر جریان باردهی کلیدهای مینیاتوری را عبارتند از: 

1- دمای محیط نصب

بسته به اینکه کلید در چه دمایی نصب می‌شود میزان جریان دهی کلید متفاوت خواهد بود. این میزان در جدولی به صورت زیر برای کلیدهای مینیاتوری با آمپراژ مختلف داده می‌شود.

 

2- همجواری کلیدها

همجواری کلیدها یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر میزان جریان دهی کلیدها می‌باشد. اگر کلیدها بصورت چسبیده بهم و در کنار هم نصب شوند از میزان تبادل حرارت آنها با محیط کاسته می‌شود.