Type B

کلیدهای مینیاتوری نوع B عموماً در بارهای اهمی خالص مانند مصارف خانگی و روشنایی کاربرد دارند. این کلیدها در اضافه جریان‌های بین 3 تا 5 برابر جریان نامی در زمان مشخص، مدار را قطع می‌کنند و حساسیت مناسبی برای کاربردهای عادی خانگی دارند. این کلیدها به کلید مینیاتوری تندکار یا کلید مینیاتوری روشنایی معروف هستند.


Type C

کلیدهای مینیاتوری نوع C بیشتر در بارهای اهمی-سلفی استفاده شده و کاربرد صنعتی دارند. این کلیدها در اضافه جریان‌های بین 5 تا 10 برابر جریان نامی در زمان مشخص، مدار را قطع می‌کنند. زمان قطع این نوع از تیپ B بیشتر است. این کلیدها به کلید مینیاتوری کندکار یا کلید مینیاتوری موتوری معروف هستند.


Type D

کلیدهای مینیاتوری نوع D برای بارهای سلفی و خازنی و مصارف صنعتی خاص مانند ترانسفورماتورها استفاده می‌شود. این کلیدها در اضافه جریان‌های بین 10 تا 20 برابر جریان نامی در زمان مشخص، مدار را قطع می‌کنند و زمان قطع آنها از تمامی تیپ‌ها بیشتر است. این کلیدها به کلید مینیاتوری تاخیری شدید یا کلید مینیاتوری ترانسفورماتوری معروف هستند.